Odpowiedzialność karalna za zniesławienie i oszczerstwo

Zniesławienie i oszczerstwo to przestępstwa przeciwko czci i dobremu imieniu innych osób. W przypadku ich popełnienia osoba poszkodowana może domagać się odpowiedzialności karnej ze strony sprawcy. Poniżej przedstawiamy wszystkie istotne informacje na ten temat.

I. Definicja zniesławienia i oszczerstwa

 • Zniesławienie polega na skierowaniu publicznie lub przy udziale innej osoby oszczerstwa lub innego zarzutu wobec kogoś, które jest nieprawdziwe i narusza jego dobre imię.
 • Oszczerstwo z kolei polega na publicznym oskarżeniu kogoś o popełnienie przestępstwa, czyli stwierdzenia niewłaściwej, nieprawdziwej informacji na temat danej osoby.

II. Odpowiedzialność karalna za zniesławienie

 • Zgodnie z polskim kodeksem karnym, za zniesławienie grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, grzywna lub ograniczenie wolności.
 • Sprawca zniesławienia może ponieść odpowiedzialność karalną tylko w przypadku, gdy działa z intencją naruszenia czyjejś czci lub dobrego imienia oraz jeżeli robi to publicznie lub przy udziale innej osoby.
 • Sąd może także zasądzić na rzecz osoby pokrzywdzonej zadośćuczynienie pieniężne.

III. Odpowiedzialność karalna za oszczerstwo

 • Za oszczerstwo grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, grzywna lub ograniczenie wolności.
 • Podobnie jak w przypadku zniesławienia, sprawca oszczerstwa może być karany tylko wtedy, gdy działa z intencją naruszenia czyjejś czci lub dobrego imienia oraz informacja jest publiczna lub przy udziale innej osoby.
 • W przypadku udowodnienia oszczerstwa, sąd może także zasądzić zadośćuczynienie pieniężne na rzecz osoby pokrzywdzonej.

IV. Przekroczenie granic wolności słowa a odpowiedzialność karalna

 • W przypadku oskarżeń publicznych, trzeba pamiętać, że wolność słowa ma swoje granice.
 • Nie można używać publicznie informacji nieprawdziwych lub stawiać oskarżeń bezpodstawnych, gdyż może to skutkować odpowiedzialnością karalną.
 • Sąd ocenia każde zgłoszenie indywidualnie, biorąc pod uwagę kontekst i intencję sprawcy.

V. Jak dochodzić swoich praw w przypadku zniesławienia lub oszczerstwa

 • Osoba poszkodowana może zgłosić sprawę policji w celu wszczęcia postępowania karalnego.
 • Powinna przedstawić wszelkie dowody na to, że została zniesławiona lub oszczerstwo wyrządzono jej lub jej dobru.
 • Jeśli sprawca zostanie oskarżony i skazany, ma prawo domagać się zadośćuczynienia pieniężnego od sprawcy.

VI. Różnica między zniesławieniem a oszczerstwem

 • Choć zniesławienie i oszczerstwo są przestępstwami przeciwko czci i dobremu imieniu, istnieje pewna różnica między nimi.
 • Zniesławienie to skierowanie nieprawdziwego zarzutu lub oszczerstwa wobec kogoś, naruszając tym samym jego dobre imię.
 • Oszczerstwo natomiast polega na publicznym oskarżeniu kogoś o popełnienie przestępstwa, również nieprawdziwego.

VII. Jak unikać odpowiedzialności karnej za zniesławienie i oszczerstwo

 • Najważniejszym sposobem uniknięcia odpowiedzialności karnej jest przedstawienie prawdziwych informacji i unikanie składania fałszywych oskarżeń.
 • Odradza się szerzenie plotek i niezweryfikowanych informacji, co może prowadzić do naruszenia czyjejś czci i dobrego imienia.
 • Pamiętajmy, że każda informacja, którą zamieszczamy publicznie, powinna być poparta konkretnymi dowodami i być zgodna z prawdą.

Podsumowanie

Odpowiedzialność karalna za zniesławienie i oszczerstwo jest uregulowana w polskim kodeksie karnym. Zgodnie z nim, sprawcy tych przestępstw grozi kara pozbawienia wolności, grzywna lub ograniczenie wolności. W przypadku dokonania zniesławienia lub oszczerstwa, osoba poszkodowana ma prawo zgłosić sprawę policji, która może wszcząć postępowanie karne. Ważne jest również, aby zawsze przykładać wagę do prawdziwości informacji, unikać publicznego rozpowszechniania oskarżeń bezpodstawnych oraz szanować dobre imię innych osób.