Ustawa antymobbingowa a prawa pracownika

Wprowadzenie

 • Cel artykułu i wpływ ustawy antymobbingowej na prawa pracownika
 • Krótkie wprowadzenie do problematyki mobbingu w miejscu pracy

Definicja mobbingu

 • Precyzyjne określenie pojęcia mobbingu
 • Przykłady zachowań, które mogą być uznane za mobbing w miejscu pracy
 • Wpływ mobbingu na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników

Zakres ochrony ustawy antymobbingowej

 • Informacje na temat zawartych w ustawie przepisów
 • Kto może korzystać z ochrony ustawy i kto jest za nią odpowiedzialny
 • Omówienie sytuacji, które podlegają ochronie

Obowiązki pracodawcy

 • Przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi
 • Omówienie działań, które powinien podjąć pracodawca w przypadku wystąpienia mobbingu
 • Konsekwencje prawne dla pracodawcy, który nie przestrzega obowiązków w zakresie ochrony pracowników przed mobbingiem

Prawa pracownika w przypadku mobbingu

 • Informacje na temat przysługujących pracownikowi uprawnień
 • Jakie działania może podjąć pracownik w przypadku doświadczenia mobbingu
 • Jakie środki prawne może podjąć pracownik w celu obrony swoich praw

Postępowanie w sprawie mobbingu

 • Omówienie procedur i sposobu zgłoszenia przypadków mobbingu
 • Rola Inspektora do spraw Mobbingu w miejscu pracy
 • Przebieg postępowania inspektora w sprawach dotyczących mobbingu

Podsumowanie

 • Podkreślenie znaczenia ustawy antymobbingowej dla ochrony praw pracownika
 • Zachęta do zgłaszania przypadków mobbingu i korzystania z przysługujących praw

Wnioski

 • Podkreślenie konieczności dalszych działań w celu przeciwdziałania mobbingowi
 • Znaczenie edukacji i świadomości społecznej w walce z mobbingiem
 • Podsumowanie najważniejszych informacji zawartych w artykule