Jak zastrzec znak towarowy w Polsce? Procedura i wymagania

Wprowadzenie:
Założenie i ochrona znaku towarowego jest niezwykle ważne dla każdego przedsiębiorcy. W Polsce istnieje szczegółowa procedura i określone wymagania dotyczące zastrzeżenia znaku towarowego. W artykule tym omówimy te kwestie w sposób szczegółowy i wyczerpujący.

I. Co to jest znak towarowy?
Znak towarowy jest to oznaczenie, które służy do identyfikacji określonych towarów lub usług. Może to być nazwa, symbol, logo, kolor, dźwięk lub kombinacja tych elementów. Znak towarowy jest swojego rodzaju wizytówką firmy i służy do odróżnienia jej produktów od konkurencji.

II. Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?
Zastrzeżenie znaku towarowego zapewnia jego ochronę prawno-patentową. Daje to przedsiębiorcy wyłączne prawo do korzystania z danego znaku w obrocie gospodarczym. Chroni to przedsiębiorcę przed nieuczciwą konkurencją i pozwala na budowanie rozpoznawalności marki.

III. Procedura zastrzeżenia znaku towarowego w Polsce:

 1. Badanie dostępności: Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie badań w Krajowym Rejestrze Znaków Towarowych (KRZT) w celu sprawdzenia, czy dany znak nie jest już zarejestrowany przez innego przedsiębiorcę.
 2. Wniosek o rejestrację: Jeśli znak jest dostępny, można złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego. Wniosek powinien zawierać dane identyfikacyjne przedsiębiorcy oraz informacje dotyczące samego znaku.
 3. Opłata za rejestrację: Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę rejestracyjną. Jej wysokość zależy od różnych czynników, takich jak liczba klas towarów lub usług objętych zgłoszeniem.
 4. Ocena formalna: Urząd Patentowy dokonuje oceny formalnej złożonego wniosku. Sprawdza, czy wniosek spełnia wymogi formalne i czy zostały uiszczone wszelkie opłaty.
 5. Ocena merytoryczna: Po pozytywnej ocenie formalnej, Urząd Patentowy przystępuje do oceny merytorycznej zgłoszenia. Zbadane zostają kryteria absolutne, takie jak czy znak ma cechy właściwe towarom lub usługom oraz czy nie jest on oznaczeniem wyłącznie opisowym.
 6. Ogłoszenie zgłoszenia: Jeśli wniosek o rejestrację spełnia wszystkie wymagania, Urząd Patentowy dokonuje ogłoszenia zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego.
 7. Rejestracja znaku: Po zakończeniu okresu możliwości zgłoszenia sprzeciwu przez inne podmioty oraz udzieleniu zgody przez Urząd Patentowy, znak zostaje zarejestrowany i wpisany do Krajowego Rejestru Znaków Towarowych.

IV. Wymagania dotyczące zastrzeżenia znaku towarowego:

 • Znak musi być nowy i różnić się od innych już istniejących znaków.
 • Znak nie może być oznaczeniem opisowym lub czysto funkcjonalnym.
 • Znak musi mieć cechy właściwe towarom lub usługom, które ma identyfikować.
 • W przypadku słów lub zwrotów, znak powinien być łatwo wymawialny i zapadający w pamięć.
 • Znak nie może być sprzeczny z zasadami moralności lub porządku publicznego.

Podsumowanie:
Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce jest procesem skomplikowanym, ale niezwykle istotnym dla każdego przedsiębiorcy. Procedura, która obejmuje przeprowadzenie badań, złożenie wniosku, oceny formalnej i merytorycznej oraz ogłoszenia zgłoszenia, jest niezbędna do ochrony marki. Wymagania dotyczące znaku towarowego obejmują nowość, odróżnialność od innych znaków, właściwości identyfikujące oraz zgodność z zasadami moralności.