Jakie są prawa pracowników w przypadku mobbingu?

W sytuacji, gdy pracownik jest narażony na mobbing ze strony swojego pracodawcy lub współpracowników, ma on prawo do ochrony swojego zdrowia psychicznego oraz godności. Pracownikowi przysługują konkretne prawa, które mają na celu zabezpieczenie jego interesów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze prawa pracowników w przypadku mobbingu.

I. Mobbing – definicja i objawy

 • Mobbing to systematyczne i długotrwałe działania przeważnie jednej osoby lub grupy osób, które mają na celu upokorzenie, zastraszenie lub wyeliminowanie drugiej osoby.
 • Objawy mobbingu mogą się objawiać wzmożonym stresem, lękiem, obniżonym poczuciem wartości, problemy zdrowotne oraz pogorszenie relacji społecznych.

II. Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

 • Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także ochronę przed mobbingiem.
 • Pracodawca musi zapewnić odpowiednie procedury reagowania na przypadki mobbingu oraz sankcje dla osób dopuszczających się takiego zachowania.

III. Pracownik może zgłosić mobbing do pracodawcy

 • Jeżeli pracownik jest ofiarą mobbingu, ma prawo zgłosić ten fakt do pracodawcy.
 • Pracodawca powinien podjąć stosowne działania, które mają na celu zakończenie mobbingu, takie jak przeprowadzenie dochodzenia wewnętrznego czy nałożenie sankcji na sprawców.

IV. Pracownik może złożyć skargę do inspekcji pracy

 • Jeżeli pracodawca nie podjął odpowiednich działań w związku z mobbingiem, pracownik ma prawo złożyć skargę do inspekcji pracy.
 • Inspekcja pracy przeprowadzi postępowanie w celu wyjaśnienia sytuacji i może nałożyć na pracodawcę kary finansowe w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów i zaniechania działań.

V. Pracownik ma prawo do odszkodowania

 • Pracownik, który doznał szkody w wyniku mobbingu, ma prawo do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.
 • Odszkodowanie może obejmować zarówno szkody materialne, jak i niematerialne (np. psychiczne).

VI. Pracownik ma prawo do zwolnienia z powodu mobbingu

 • Jeżeli pracownik przez dłuższy czas doświadcza mobbingu i nie otrzymuje wsparcia ze strony pracodawcy, ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę.
 • W przypadku zwolnienia z powodu mobbingu, pracownik ma również prawo do odprawy.

VII. Ważny jest dowód mobbingu

 • Aby skutecznie dochodzić swoich praw, pracownik powinien zgromadzić materiał dowodowy.
 • Dowody mogą obejmować e-maile, wiadomości tekstowe, zapisy rozmów czy świadectwa innych osób.

Podsumowując, prawa pracowników w przypadku mobbingu są istotne dla zapewnienia im prawidłowych warunków pracy oraz ochrony ich godności. Pracownicy powinni być świadomi swoich praw i skutecznie je egzekwować w przypadku naruszenia. Mobbing to poważne naruszenie praw człowieka i powinien być surowo karany.